Izvještaji

E08 Obalni eko sustavi i krajobrazi

Zajednički pokazatelj 16 - Duljina obalne crte podložne fizičkim poremećajima zbog utjecaja izrađenih strukutra - ISTARSKA ŽUPANIJA - REPUBLIKA HRVATSKA

Common Indicator 16 - Lenght of coastal subject to physical disturbance due to the influence of manmade structures - ISTRIA COUNTY - CROATIA

Projekti i stručne podloge

Studija "Prijetnje obalnom ekosustavu i biološkoj raznolikosti mora, korak po korak do ekosustavnog pristupa u području NATURA2000 - HR3000003 Vrsarski otoci", srpanj 2020.

Kartiranje kopnenih staništa u NATURA 2000 području HR 3000003 Vrsarski otoci, elaborat, studeni 2019.

Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, listopad 2019.

Prostorno programska osnova Limskog zaljeva i Limske drage, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, veljača 2017.

Sveučilište "Jurje Dobrile" Pula, Prostorno-planska osnova - organizacija kampusa, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, rujan. 2010. god.

Analiza okvirnih mogućnosti razvoja golfa na području Istarske županije, prosinac 2009.

Stručne podloge korištene za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

1.      IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU ISTARSKE ŽUPANIJE 2007.-2012., Pula, listopad 2013., Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije i vanjski stručni suradnik  Nenad Novković ,dipl.ing.arh.

2.      KULTURNA BAŠTINA, Sustavne izmjene i dopune PPIŽ 2007/2008, Autor: Nataša Nefat, dipl. povjesničar umjetnosti i arheolog , Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

3.      ANALIZA OKVIRNIH MOGUĆNOSTI RAZVOJA GOLFA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE, prosinac 2009., Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije,  Izrađivač Studije: ISTRA GOLF DIZAJN d.o.o. 

4.      OBRADA POKAZATELJA I NOVE PROJEKCIJE ZA RAZVOJ MREŽE NASELJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2008. - 2015. GODINA, STRUČNI ELABORAT, Zagreb - Oprtalj, lipanj, 2008., Prof. dr. sc. Vladimir Lay, Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

5.      STANOVNIŠTVO I NASELJA, Demografske   i   sociološke analize naselja Istarske županije  -  2010. godina Zagreb, 2.12. 2010., Prof. dr. sc. Vladimir Lay, sociolog i politolog, Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

6.      STANOVNIŠTVO, 27.12.2007. Mr.sc. Nikola Vojnović prof. i anex OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA U ODNOSU NA DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA - projekcija stanovništva do 2020.g.,Naručitelj Studije: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

7.      RUDARSKO-GEOLOŠKA STUDIJA POTENCIJALA i gospodarenja mineralnim sirovinama Istarske županije Izrađivač:Hrvatski geološki institut, Zagreb, veljača 2013., Naručitelj: Istarska županija

8.      PLAN NAVODNJAVANJA ISTARSKE ŽUPANIJE - novelacija, Rijeka, prosinac 2007 Naručitelj: ISTARSKA ŽUPANIJA, Izrađivač: Institut građevinarstva Hrvatske d.d. PC Rijeka, Voditelj projekta: dr sc Nenad Ravlić, dig

9.      STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ ZA IZGRADNJU ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN, PULA, Zagreb, listopad 2007. Izrađivač studije: Fakultet strojarstva i brodogradnje sveučilišta u Zagrebu Naručitelj:   Hidroplan d.o.o. Zagreb, Investitor:   Istarska županija

10.  SUSTAV ENERGETIKE ZA PROSTORNI PLAN ISTARSKE ŽUPANIJE 2010. g. Zagreb 2010. Brodarski Institut d.o.o Zagreb, Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

11.  REKOGNOSCIRANJE TRAVNJAKA ZA POTREBE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA  ISTARSKE ŽUPANIJE, svibanj, 2010. g. JU Natura Histrica, Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

12.  PREGLED KRAJOBRAZNIH CJELINA ISTARSKE ŽUPANIJE 2010. GOD. ZA POTREBE SUSTAVNIH IZMJENA I DOPUNA ISTARSKE ŽUPANIJE, Izrađivač: PLAN TERRA d.o.o. Poreč, Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

13.  KOPNENA  STANIŠTA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO, Stručna podloga, prosinac 2010. g., Izrađivač :Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

14.  MORSKA STANIŠTA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO, Stručna podloga, listopad 2009. g., Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

15.  STUDIJA VALORIZACIJE KRAJOBRAZA ŠIREG PODRUČJA LIMSKOG KANALA, Izrađivač: Urbis72 d.d. Pula , prosinac 2006. g. , Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

16.  KONZERVATORSKA PODLOGA ZA PPPPO LIMSKI ZALJEV I LIMSKA DRAGA,  listopad 2008.,  Autori: Bruno Nefat, dipl.ing.arh., Mr. sc. Lidija Nikočević, dipl. etnolog, Mirjana Margetić, dipl. etnolog, Naručitelj:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

17.  STUDIJA KRAJOBRAZNE OSNOVE ROVINJSKO-BALJANSKOG PRIOBALJA   Izrađivač: Urbis72 d.d. Pula , srpanj 2009. , Naručitelj Studije:  Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

18.  MORSKA STANIŠTA ZA PPPPO ROVINJSKO-BALJANSKOG PRIOBALJA (grafika), Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, 2008. g.

19.  PROJEKT "SHAPE - Shapping an Holistic Approach to Protect the Adriatic environment - between coast and sea", IPA CBC Programme 2007.-2013. Partner u projektu: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

20.  ANALIZA DESKRIPTORA PREMA UREDBI o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša Prilog I (NN 136/11) Izrađivač: Institut "Ruđer Bošković" - Centar za istraživanje mora-Rovinj", prosinac 2013., Naručitelj u sklopu Projekta SHAPE: Zavod za prostorno uređenje Istarske županije