Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO) Donji Kamenjak i medulinski arhipelag

TEKSTUALNI DIO

I) Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPPO) - Donji Kamenjak i medulinski arhipelag
II) Odredbe za provođenje
III) Prostorni plan područja posebnih obilježja 

GRAFIČKI DIO