Obavijest za javnost o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije

Temeljem čl. 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), obavještava se javnost da je na sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine Skupština Istarske županije donijela Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 20/22). Odluka je stupila na snagu 23. srpnja 2022. godine.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 14/16 – pročišćeni tekst) – nadalje: PPIŽ, pristupa se zbog:

  • određivanja obuhvata zahvata radi planiranja solarnih elektrana državnog i županijskog značaja (instalirane snage 10 MW i većih) u cilju provedbe zelene tranzicije,
  • preispitivanje mogućnosti planiranja vjetroelektrana na moru,
  • revizije Odredbi za provedbu PPIŽ-a u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora,
  • izmjena pojedinih planskih rješenja prometnog sustava: pomorskog, cestovnog i željezničkog, kao i elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te elektroenergetske infrastrukture
  • usklađenje vodoopskrbnog sustava u dijelu Novelacije vodopskrbnog plana Istarske županije do 2030. godine,
  • planiranje građevina za gospodarenje otpadom,
  • usklađenje uočenih nedorečenosti i grešaka utvrđenih primjenom važećeg PPIŽ-a,
  • usklađenje pojedinih segmenata PPIŽ-a sa izmijenjenim zakonskim i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije