Informacije za građane

HEP Obnovljivi izvori energije

HEP Obnovljivi izvori energije je tvrtka kćerka Hrvatske elektroprivrede osnovana u listopadu 2006. godine sa svrhom grupiranja i podupiranja projekata temeljenih na obnovljivim izvorima energije.

Više informacija: http://www.hep.hr/oie/onama/default.aspx

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Djelokrug Ministarstva zaštite okoliša i prirode određen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 22/12).

Više informacija: http://www.mzoip.hr/

Obnovljivi izvori energije

Ove stranice izrađene su u sklopu projekta Darovnice svjetske banke za OIE i namijenjene su nositeljima projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i drugima zainteresiranim.

Stranica sadrži korisne informacije o: obnovljivim izvorima energije (OIE), politici OIE i zakonodavstvu, postupku razvoja projekata i stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i sl. Također, preko ovih stranica je moguće pristupiti i Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP).

Više informacija: http://oie.mingorp.hr/default.aspx?id=6

CroPSSF - Kreditna linija za potporu privatnog sektora Hrvatske

CroPSSF je ciljana kreditna linija za hrvatske tvrtke (u nekim slučajevima i privatna kućanstva) koje žele ulagati u energetski učinkovite tehnologije (CroPSSF Održiva energija) i/ili poboljšanja u kvaliteti proizvoda, primjenom EU standarda (CroPSSF Konkurentnost). Kreditne linije u iznosu do 80 milijuna eura u kombinaciji s grant komponentom iz EU-a do iznosa od 20%, bit će osigurane od strane EBRD-a za podkreditiranje hrvatskih tvrtki, putem lokalnih banaka partnera.

Više informacija: http://www.cropssf.hr/index.html

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša Fond se osniva radi osiguranja dodatnih sredstava za financiranje projekata, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša.
Prema odredbama Zakona o energiji Fond se osniva s ciljem sudjelovanja svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije. Prema odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Više informacija: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp

Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) započet je u srpnju 2005. godine, kao zajednički projekt tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF). Tijekom provedbe EE projekta financiranju aktivnosti pridružio se i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Više informacija: http://www.energetska-efikasnost.undp.hr/

Europska banka za obnovu i razvoj

Misija EBRD-a je financirati prvenstveno projekte u privatnim sektoru (banke, proizvodnja, poduzetništvo) koji ne mogu pronaći izvor financiranja na tržištu, no samo one projekte koji potpomažu tranziciju prema tržišnoj ekonomiji i demokratskom društvu na području od srednje Europe do srednje Azije. EBRD pruža dugoročne zajmove uz povoljne kamatne stope, kupuje kapitalne udjele, daje različita jamstva te financira leasing i trgovinu. Kroz svoje donatorske fondove pruža tehničku i savjetodavnu pomoć lokalnim tvrtkama. Sukladno svojoj misiji preko 80% portfelja EBRD-ovih aktivnosti odnosi se na privatni sektor dok se preostalih 20% odnosi na aktivnosti u javnom sektoru. Sektorska podjela portfelja EBRD-a je: 26% financijski sektor, 22% infrastruktura, 20% sektor poduzeća, 18% energetski sektor i 14% mikro i malo poduzetništvo.

Više informacija: http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Više informacija: http://www.hbor.hr/Default.aspx

Hrvatski operator tržišta energije d. o.o. (HROTE)

Hrvatski operator tržišta energije d. o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Osnovne zadaće tvrtke su:

  • donošenje Pravila djelovanja tržišta električne energije (Tržišna pravila,
  • evidentiranje ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,
  • vođenje evidencije povlaštenih kupaca,
  • vođenje evidencije opskrbljivača,
  • izrada tržišnog plana za dan unaprijed,
  • obračun električne energije uravnoteženja,
  • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od opskrbljivača povlaštenih kupaca i opskrbljivača tarifnih kupaca te njena razdioba na povlaštene proizvođače,
  • analiziranje tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje.

Više informacija: http://www.hrote.hr/hrote/onama/default.aspx

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

HERA je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja regulaciju energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Obveze, nadležnosti i odgovornosti koje HERA ima u skladu su sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakonom o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

Više informacija: http://www.hera.hr/hrvatski/html/index.html

Izvori energije

Riječ energija nastala je od grčke riječi energos što znači aktivnost. Energija je karakteristika sustava kojom se opisuje sposobnost tog sustava da vrši neki rad. Prema međunarodnom sustavu mjernih jedinica, u čast engleskom fizičaru James Prescott Joule-u (1818 - 1889), mjerna jedinica za energiju nazvana je džul (J). Važno svojstvo energije je da ne može niti nastati niti nestati pa je prema tome količina energije u zatvorenom sustavu uvijek konstantna. Ovo svojstvo energije zove se zakon o očuvanju energije koji je prvi puta postavljen u devetnaestom stoljeću. Svi do sad poznati prirodni procesi i fenomeni mogu se objasniti s nekoliko oblika energije prema sljedećim definicijama: kinetička energija, potencijalna energija, toplinska energija, gravitacija, elastičnost, elektromagnetizam, kemijska energija, nuklearna energija i masa.

Više informacija: http://www.izvorienergije.com/

Projekti