Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 23. 03. do 19. 06. 2019. g. temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini (prioritetno područje - kultura)

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine" br. 16/17. i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17., 2/18. i 30/18.-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana Istarske županije, dana 26. srpnja 2019. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju projekata po prijavama
pristiglih od 23. ožujka do 19. lipnja 2019.g. temeljem Javnog poziva za dodjelu
financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini
(prioritetno područje - kultura)

Preuzmite Odluku u pdf formatu