Opći podaci

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
Adresa:
Dršćevka 3, 52000 Pazin
Telefon: 052/351-667

Adresa: Flanatička 29, 52100 Pula
Telefon: 052/352-111

OIB: 90017522601
Elektronička pošta: info@istra-istria.hr

Žiro račun:

Obavještavamo Vas da je Istarska županija promijenila poslovnu banku te da sada posluje sa Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Novi žiro račun Istarske županije glasi: HR7924020061800018003

Sva plaćanja koje ste do sada vršili u Proračun Istarske županije na stari broj računa (HR7423400091800018003), ubuduće je potrebno vršiti na novi broj žiro računa HR7924020061800018003