Odluka o izmjenama odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina IŽ - RI za 2020.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ("Narodne Novine" br. 41/20), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 16/17 i 19/17) i članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17 i 2/18) zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, dana 24. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kulturno umjetničkih
projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija u
okviru Programa javnih potreba nacionalnih manjina Istarske županije - Regione Istriana za 2020.

Preuzmite Odluku u pdf formatu