Pristup informacijama

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije - PDF DOKUMENT

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/2013.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 85/2015.)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona "obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom".

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja "svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)."

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona "znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu".

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA:

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20 i 21. Zakona o izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15).

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Istarskoj županiji, službenici za informiranje Istarske županije:

- pisanim putem na adresu: Istarska županija, Kabinet župana, Flanatička 29 52100 Pula

- putem elektroničke pošte na adresu: pristupinfo@istra-istria.hr

- pozivom na broj telefona:
+385 52 352 118 
Službenica za informiranje Istarske županije: Ljiljana Škifić
Zamjenica službenice za informiranje: Andrea Jelovčić

Istarska županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Povezani dokumenti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (PDF), (CSV)