Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2020. godinu

Na temelju Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2020. godinu (KLASA:320-01/20-03/02, URBROJ:2163/1-03/26-20-04 od 03.02.2020.), te članka 3. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018), a sve temeljem Odluke o produljenju rokova provedbe mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i Strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. do 2013. godine do usvajanja nove (Službene novine Istarske županije br. 01/2017), Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA
IZ "FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE"
ZA 2020. GODINU

I. SVRHA
U svrhu osiguranja zajmova za kreditiranje programa iz područja poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, lovnog turizma i agroturizma, sukladno Odluci o otvaranju Posebnog računa Županijskog poglavarstva - "Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" klasa: 320-01/95-01/13, urbroj: 2163/1-01-95-1, donesenoj od strane Skupštine Istarske županije dana 24.03.1995. godine, prikupljati će se Zahtjevi za dodjelu zajmova koji se mogu iskoristiti samo za namjene navedenim u članku 11. Pravilnika o korištenju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 26/2018).

II. STATUS POTPORE
Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br.1407/2013 od 18.12.2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije - "de minimis" potpore (SL EU L352, 24.12.2013., str.1.)

III. KORISNICI
Potencijalne korisnike zajmova određuje članak 2. "Pravilnika".

IV. KOMPLETIRANJE ZAHTJEVA - UPUTA
Osnovne informacije o uvjetima dodjele zajmova mogu se pronaći na "INFO" nakon čega se potencijalni Podnositelji zahtjeva upućuju na kontakt sa Stručnom službom "Fonda" putem:
 Tel:  052/351-651,
 e-mail:  poljoprivreda.fond@istra-istria.hr 
 Voditelj:  Mladen Milohanić, dipl.ing.agroekonomije

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI
Zahtjevi za dodjelu zajmova podnose se na adresu;
Istarska županija, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 Adresa: HR-52000 PAZIN, Šetalište Pazinske gimnazije 1, pp 146
na propisanim obrascima, sa traženom i potpunom dokumentacijom koju određuje "Pravilnik", a sve zaključno sa 31.12.2020. godine.

VI. OSTALO
Ukoliko postoje nejasnoće prilikom isčitavanja "Pravilnika" molimo zainteresirane da za dodatna pojašnjenja kontaktiraju Stručnu službu "Fonda", a svakako prije predavanja Zahtjeva.

Klasa: 320-01/20-03/02
Urbroj: 2163/1-03/26-20-01
Pazin,   03.02.2020.

Predsjednik
Upravnog odbora
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
    
             dr.sc. Ezio Pinzan