Sustav javne odvodnje i zaštite voda

Protekla desetljeća u izgradnji krupne infrastrukture u Istri ostati će zabilježena po zajedničkim i velikim ulaganjima u vodoopskrbne sustave, od kojih se u ovoj godini završava izgradnja VSI - Vodovoda Butoniga I faza, nominalnog kapaciteta 1000 l/s pitke vode, kao jednog od najvećih i najvažnijih zahvata u povijesti istarskog poluotoka.

Takva ulaganja omogućila su izgradnju vodoopskrbne mreže što je dovelo do visokog stupnja vodifikacije u Istri koji danas iznosi preko 95%.

Voda kao opće dobro osnovni je resurs za gospodarski i tehnološki razvoj svakog životnog prostora, naročito ako se uzme u obzir orijentacija na turizam i ekološko čisti prostor i more. Iz takvih konstatacija nameće se kao imperativ njezina ukupna zaštita i očuvanje.

U cilju zaštite vode treba težiti da se sva korištena voda prihvati u sustav javne odvodnje, obradi i omogući njezino daljnje korištenje ili ispusti, odnosno vrati u prirodni prostor bez štetnih posljedica, što je zakonska obveza. Izgradnja sustava javne odvodnje na istarskom poluotoku zbog konfiguracije terena i pretežito kraškog sustava tla, čini projekt zaštite vode zahtjevnijim.

Ako želimo kvalitetnu pitku vodu na istarskom poluotoku moramo je štititi na cijelom njezinom putu do izvorišta.

Nakon dovršetka strateške kapitalne izgradnje vodoopskrbnih kapaciteta, nameće se kao nužan korak dugoročno ulaganje u zaštitu izvora pitke vode.

Sagledavajući područje koje je pokriveno zonama sanitarne zaštite izvorišta (Sv. Ivan, Gradole, Bulaž, Bužini, Gabrijeli, Rakonek i sva labinska izvorišta), akumulacije Butoniga i pulskih bunara te ekološke zaštite Limskog kanala vidljivo je da je gotovo preko 70% područja Istre pod nekim od režima zaštite. To neupitno svjedoči o tome da podzemlje Istre treba tretirati kao jedinstveni vodonosnik za sva izvorišta pitke vode.

Zbog važnosti projekta vodozaštite i obveza koje proizlaze iz zakona u izgradnju sustava javne odvodnje treba uključiti sve jedinice lokalne samouprave, Istarsku županiju i nadležne institucije Republike Hrvatske, te se predlaže organizirati jedinstveni pravni subjekt za izgradnju i održavanje SUSTAVA  JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA u Istarskoj županiji.