O službeničkom sudu

Službenički sud Istarske županije ustrojen je Odlukom Županijske skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije ", broj 13/08). Sud odlučuje u postupcima protiv službenika i namještenika Istarske županije i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije, koji se odnose na: 

  • teške povrede službene dužnosti, 
  • lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju, 
  • žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe.  

Nadležnost Službeničkog suda odnosi se na tijela Istarske županije i  

gradove: Buje - Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč-Parenzo, Pula - Pola, Rovinj - Rovigno, Umag - Umago i Vodnjan - Dignano,  

i općine: Bale - Valle, Barban, Brtonigla - Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Funtana -Fontane, Gračišće, Grožnjan - Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci - Castelliere - S. Domenica, Kršan, Lanišće, Ližnjan - Lisignano, Lupoglav, Marčana, Medulin, Motovun - Montona, Oprtalj - Portole, Pićan, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tar Vabriga - Torre Abrega, Tinjan, Višnjan - Visignano, Vižinada - Visinada, Vrsar - Orsera i Žminj.