Akti župana

Akti župana - travanj 2024.

Akti župana - travanj 2024.

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju za 2024. godinu Zaključak o davanju suglasnost na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Natura Histrica“ za 2023. godinu Zaključak …

Akti župana - ožujak 2024.

Akti župana - ožujak 2024.

Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rabac na Godišnji program rada i plan razvoja luka i Financijski plan za 2024. godinu Zaključak o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Rovinj na Godišnji program …

Akti župana - veljača 2024.

Akti župana - veljača 2024.

Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije za 2024. godinu Odluka o provedbi mjere za …

Akti župana - siječanj 2024.

Akti župana - siječanj 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uredskog materijala i tonera za potrebe Istarske županije Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2024. godinu za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa …

Akti župana - prosinac 2023.

Akti župana - prosinac 2023.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Rabac o visini bruto osnovice za obračun plaće radnika Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog …

Akti župana - studeni 2023.

Akti župana - studeni 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave za dar u naravi za zaposlenike Istarske županije Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije …

Akti župana - listopad 2023.

Akti župana - listopad 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Izrada projektne dokumentacije za obnovu spomeničke baštine-Kuća Jurja Dobrile u Velom Ježenju“ Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za “Televizijske …

Akti župana - rujan 2023.

Akti župana - rujan 2023.

Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2023. godini za domove za starije osobe Zaključak o davanju prethodne …

Akti župana - kolovoz 2023.

Akti župana - kolovoz 2023.

RJEŠENJE o imenovanju predstavnice Istarske županije za članicu Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Istarske županije za članove Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske …

Akti župana - srpanj 2023.

Akti župana - srpanj 2023.

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za radove na adaptaciji prostora Gospodarske škole Buje Odluka o prihvaćanju Prijedloga aneksa Ugovora za projektnu dokumentaciju energetske obnove i adaptacije školske zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora – …

Prikazani rezultati 1-10 od ukupno 256