Podaci o investitoru

Investitor projekta bio bi "IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV" d.o.o.

Na sjednici Skupštine Istarske županije od 29.10.2003. godine utvrđen je konačni tekst nacrta "Društvenog ugovora" budućeg društva s ograničenom odgovornošću koji je dostavljen svim potencijalnim osnivačima na konačno usvajanje.

Osnivači društva bili bi:

  1. Istarska županija s - 23 %,
  2. Hrvatske vode s - 26 %,
  3. Gradovi i općine (39) s ukupno - 51 % temeljnih uloga (udjela) u temeljnom kapitalu društva koji iznosi 1.000.000,00 kn.

Poslovni udjeli gradova i općina određeni su prema godišnjoj količini vode s kojom je pojedini grad/općina raspolagala odnosno koristila za vodoopskrbu putem regionalnih sustava Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet, Vodovoda d.o.o. Pula odnosno Vodovoda d.o.o. Labin u odnosu na sveukupnu potrošnju vode tih sustava u 2001. godini.

Sjedište trgovačkog društva biti će u Buzetu na adresi Sv. Ivan 8.

Trgovačko koristilo bi poslovni prostor kojeg danas koristi (ima u najmu) "VSI - Vodovoda Butoniga" d.o.o. Buzet, a u vlasništvu je Istarskog vodovoda d.o.o. Buzet.

Predmet poslovanja (djelatnosti) trgovačkog društva je:

  • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i

  • druge djelatnosti utvrđene društvenim ugovorom koje se uobičajeno i u manjem opsegu obavljaju uz navedenu djelatnost.

Trgovačko društvo započelo bi s radom i organiziralo se kao jedinstvena poslovna cjelina usmjerena izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (investicijski poslovi). Rad trgovačkog društva pokrenuo bi se zapošljavanjem odnosno preuzimanjem određenog broja stručnih radnika (tehničke, ekonomske i pravne struke) iz sastava trgovačkog društva "VSI -Vodovoda Butoniga" d.o.o. Buzet, koji imaju potrebno organizacijsko i radno iskustvo za realizaciju predloženog projekta.

Nakon izgradnje i stavljanja u funkciju određenog broja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda i pripadajuće kanalizacije, u trgovačkom društvu bi se morala ustrojiti i poslovna jedinica za održavanje tih izgrađenih uređaja, ukoliko se izgrađeni objekti ne bi prenijeli na postojeća (druga) komunalna poduzeća. Poslovna jedinica za održavanje bi se popunjavala postepeno, sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda (Narodne Novine 93/96 i 53/97).

Ostali elementi od značaja za osnivanje, ustrojstvo, međusobne odnose osnivača i druga pitanja od važnosti za rad predloženog modela trgovačkog društva utvrđeni su "Društvenim ugovorom".