PROTECT - Integrirani europski model zaštite mediteranskih šuma od požara

Cilj projekta PROTECT je razvoj i transfer integriranog modela za sprječavanje šumskih požara kroz zajednički pristup na transnacionalnoj razini. Fokus je stavljen na prevencijsku fazu, kao temelj zaštite okoliša i gospodarske, kulturne i socijalne održivosti. Projekt, u trajanju od 1. listopada 2010. do 30. lipnja 2012. godine, financiran je iz Programa transnacionalne suradnje Mediteran 2007.-2013.
Na osiguravanju djelotvornog i integriranog modela sprječavanja šumskih požara partneri su zajednički radili na tri modela:

 1. razvoj zajedničkih metoda i tehnika za kartiranje rizika, ocjenjivanja i praćenja, uz integraciju novih elemenata i rizika koji nisu uzeti u obzir u postojećim modelima rizika i planovima za slučaj nužde, kao što su npr. karakteristike šume, ranjivost teritorija, i klimatske promjene
 2. ekonomski i eko-kompatibilan održivi model za održavanje šuma
 3. informacije i obuka za odgovorno ponašanje u ekološki rizičnim područjima i / ili u rizičnim situacijama.

Tri faze akcije provedene su kao garancija za konkretne rezultate koji mogu biti preneseni na svakog partnera/teritorij, a radi se o razmjeni informacija, razvoju metoda i instrumenata i prijenosu i usuglašavanju metoda i alata razvijenih kroz provedbu pilot faze na teritoriju projektnih partnera.

Partnerstvo se sastojalo od 9 organizacija iz 6 zemalja i 3 sveučilišta iz Italije, Portugala i Francuske. Time se jamči široka teritorijalna baza i test metode i tehnike koje se mogu uspješno primijenjen u nekoliko zemalja. Vodeći partner projekta je Provincija Macerata iz Italije, dok su ostali partneri uz Istarsku županiju (Hrvatska) Vlada provincije Malage (Španjolska), Regija Peloponez (Grčka), Nacionalna uprava šuma (Portugal), Odjel za šumarstvo (Cipar), Sveučilište iz Camerina (Italija), Sveučilište iz Algarva (Portugal), te Sveučilište Provanse (Francuska).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.876.533,00 €, dok je za aktivnosti Istarske županije predviđeno 79.800,00€, od čega je 85% financirala Europska unija.

Rezultati projekta

 • Uvodna prezentacija - PDF
 • Suzbijanje šumskih požara - PDF
 • Fire Weather Index - PDF
 • Zakonska regulativa i operativni pristup u domeni zaštite šuma od požara - PDF
 • Potrajno gospodarenje i općekorisne funkcije šuma - PDF
 • Informiranje javnosti o zaštićenim područjima Istarske županije - PDF
 • Letak - PDF
 • Brošura - PDF
 • Plakat B1 - PDF
 • Plakat B2 - PDF