Izvješća o stanju sastavnica okoliša te gospodarenju otpadom:

Stanje okoliša

Okoliš predstavlja naše prirodno okruženje: zrak, tlo, vodu i more, klimu, biljni i životinjski svijet u svoj ukupnosti uzajamnog djelovanja te kulturnu baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

U cilju poznavanja stanja sastavnih dijelova okoliša neophodno je uspostaviti sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu

Rezultati aktivne zaštite imaju za cilj, pored navedenoga, mogućnost brzih i pravovremenih intervencija ukoliko su prekoračene standardne vrijednosti pokazatelja onečišćenja koje su usvojene i definirane u zakonima i provedbenim aktima u domeni zaštite okoliša.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša nadležan je sukladno posebnim propisima za izradu planskih i programskih dokumenata te izvješća o stanju okoliša te izvješća iz područja zaštite mora, voda i zraka te gospodarenja otpadom.