Izvješća o gospodarenju otpadom

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj definirano je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19), u daljnjem tekstu ZOGO, podzakonskim aktima proizašlim iz spomenutog zakona te ostalim strateškim i planskim dokumentima.

Člankom 20., stavak 2. ZOGO jedinicama područne (regionalne) samouprave propisana je obveza dostave godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu kao i njegova objava u službenom glasilu i na mrežnim stranicama. Godišnje izvješće mora sadržavati i objedinjena godišnja izvješća koja su jedinice lokalne samouprave jedinici područne (regionalne) samouprave dužne dostaviti do 31. ožujka 2019. godine.