Uvjeti zaštite prirode (posebni uvjeti)

Utvrđivanje uvjeta zaštite prirode te izdavanje potvrda provodi se temeljem članaka 23., 29. i 143. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), u daljnjem tekstu ZZP, za  zahvate za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja te područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje, a koji se

-        nalaze unutar zaštićenih područja prirode
-        koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže RH
-        za koje se provode postupci procjene ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša nadležan je za utvrđivanje uvjeta zaštite prirode te izdavanje potvrda glavnog projekta na temelju prethodno izdanih posebnih uvjeta za zahvate koji se nalaze unutar jedne od pet kategorija zaštite prirode: spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture (članak 143. ZZP), za zahvate za koje je nadležan za provođenje postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu (članak 29. u svezi sa člankom 23. ZZP) te za zahvate za koje je nadležan za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (popis u prilogu III Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš).

Obrasci za preuzimanje