Izvješće o stanju voda

Voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs ograničenih količina i neravnomjerne prostorne i vremenske raspodjele. Korištenje voda podrazumijeva zahvaćanje površinskih i podzemnih voda za različite namjene - za opskrbu vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke (topličke) potrebe, grijanje, navodnjavanje, proizvodnju električne energije i pogonske namjene, uzgoj riba i drugih vodnih organizama, plovidbu, splavarenje, sport, kupanje i rekreaciju te za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na vodama.

Većina Istre pripada dinarskom kršu, pa je zaštita voda veoma kompleksna i antropogeni su učinci izraženiji što zahtijeva značajna ulaganja u zaštitu voda. Monitoring voda na području Istarske županije provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije putem programa Hrvatskih voda, u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 105/18).

U Istarskoj županiji na sustav javne vodoopskrbe priključeno je 98,7 % ukupnog broja stanovnika, što je znatno više od hrvatskog prosjeka od 82 %. U vodoopskrbi Županije, vode iz krških izvora sudjeluju sa 75,8 %, a vode iz površinske akumulacije Butoniga s 24,2 %. Djelatnost javne vodoopskrbe obavljaju tri komunalna društva (Istarski vodovod d.o.o. Buzet, Vodovod Labin d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o.) koja formiraju tri vodoopskrbna područja.

Izvješće o stanju voda

 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2018. godini (PDF 1,7MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2017. godini (PDF 1MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2016. godini (PDF 1,8MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2015. godini (PDF 1,8MB) 
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2014. godini (PDF 1,1MB) 
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2013. godini (PDF 1,1MB) 
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2012. godini (PDF 1,32MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2011. godini (PDF 4,4MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2010. godini (PDF 2,35MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2009. godini (PDF 1MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2008. godini (PDF 2MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2007. godini (PDF 2MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2006. godini (PDF 2MB)
 • Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji (tekstualni i grafički dio)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2005. godini (PDF 4MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2004. godini (PDF 4MB)
 • Izvješće o kakvoći voda na području Istarske županije u 2003. godini(PDF 2,5MB)