Ocjena Prihvatljivosti za ekološku mrežu

Postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPZEM) provodi se u svrhu zaštite područja ekološke mreže odnosno sprečavanja negativnog utjecaja strategije, plana, programa (ili njihovih izmjena i dopuna) te zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Prije početka pokretanja postupka donošenja strategije, plana ili programa odnosno u fazi planiranja zahvata moguće je zatražiti mišljenje Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša da li bi strategija, plan ili  program odnosno zahvat mogli imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže odnosno da li je za spomenute potrebno pokrenuti i provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

OPZEM se sastoji od: prethodne ocjene, od glavne ocjene te utvrđivanja prevladavajućega javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Kroz prethodnu ocjenu razmatra se odnosno procjenjuje da li je moguće isključiti negativan utjecaj strategije, plana, programa (ili njihovih izmjena i dopuna) te zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološku mrežu. Ako se prethodnom ocjenom utvrdi da je to tako, nastavlja se redoviti postupak usvajanja dokumenta odnosno ishođenja dozvola potrebnih za zahvat.

Ukoliko se pak u postupku prethodne ocjene utvrdi da nije moguće isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, potrebno je provesti  glavnu ocjenu u sklopu koje se detaljnije sagledavaju mogući negativni utjecaji, pokušavaju pronaći alternativna rješenja za ostvarivanje ciljeva strategije, programa, plana odnosno zahvata, kao i mjere kojima je moguće ublažiti negativan utjecaj. U konačnici, ukoliko se u sklopu postupka glavne ocjene niti uz primjenu raspoloživih mjera zaštite prirode ne uspije isključiti negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže utvrđuje se prevladavajući javni interes te se zahtjev može odobriti uz kompenzacijske uvjete.

Za strategije. programe i planove za koje je posebnim zakonom iz područja zaštite okoliša propisana obveza provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliša postupak prethodne OPZEM provodi se prije postupka strateške procjene dok se za strategije, programe i planove za koje je potrebno provesti ocjenu o potrebi strateške procjene OPZEM provodi u sklopu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ukoliko se utvrdi da je potrebno provesti postupak glavne OPZEM isti se provodi u sklopu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Ocjena prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu provodi se tijekom izrade nacrta prijedloga dokumenta, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja. Odsjek za zaštitu prirode i okoliša provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, a za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene.

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša nadležan je za provođenje Prethodne i Glavne ocjene za zahvate za koje provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš koji je u njegovoj nadležnosti (prilog III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš) te sve ostale zahvate koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže. OPZEM zahvata provodi se u okviru pripreme zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog potrebnog odobrenja za provedbu zahvata.  

Postupak ocjene prihvatljivosti strategije, plana, programa ili zahvata na ekološku mrežu propisan je člancima 24. - 51. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19).

Obrasci za preuzimanje