Županijski operativni centar (ŽOC)

Županijski operativni centar Istarske županije (ŽOC) je tijelo osnovano u svrhu provedbe mjera predviđanja, sprečavanja, ograničavanja, spremnosti i reagiranja po Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Istarskoj županiji (Sl. novine Istarske županije 13/09), u daljnjem tekstu Plan te operativnog sudjelovanja u provedbi Nacionalnoh i Subregionalnog plana.

ŽOC čine zapovjednik (temeljem Plana intervencija lučki kapetan), zamjenik zapovjednika te 8 članova i njihovih zamjenika koje imenuje župan iz redova upravnih tijela Istarske županije, tijela nadležnih za poslove zaštite mora, zaštite okoliša, unutarnjih poslova te znanstvenih i stručnih institucija.

Poslovi ŽOC-a su:

 • provođenje Plana
 • provođenje mjera sprečavanja onečišćenja mora
 • procjenjivanje opsega i jačine onečišćenja mora
 • obavještavanje Stožera o nastalom onečišćenju i poduzetim mjerama
 • aktivacija ljudstva i raspoložive opreme
 • izdavanje naloga ovlaštenim laboratorijima i drugim ovlaštenim institucijama za uzorkovanje i analizu onečišćenja za vrijeme i nakon intervencije
 • donošenje odluke o načinu uklanjanja onečišćenja mora
 • donošenje odluka o uporabi disperzanata
 • provođenje moitrenja onečišćenog područja
 • donošenje odluke o načinu i mjestu odlaganja prikupljenog otpada
 • vođenje dnevnika o tijeku djelovanja, prikupljanja dokaza i dokumenata za izradu konačnog izvješća te obračuna troškova
 • izvješćivanje javnosti o nastalom onečišćenju
 • izrada procjene srdstava za žurne intervencije
 • izrada polugodišnjeg izvješća o praćenju stanja mora i izvršenim intervencijama tajništvu Stožera
 • izrada godišnjih izvješća Skupštinni Istarske županije i tajništvu Stožera
 • izrada prijedloga financijskog plana za provedbu Plana intervencija
 • izrada procjene rizika i osjetljivosti područja primjene Plana
 • predlaganje izmjena i dopuna Plana
 • ažuriranje priloga Plana intervencija
 • operativno djelovanje prema Planu intervencija

Poslovi i postupci u nadležnosti odsjeka u domeni zaštite okoliša

Okoliš

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) održivi razvitak je naveden kao jedno od osnovnih načela na kojima se temelji zaštita okoliša, pri čemu Zakon ujedno definira i niz ciljeva u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak. Prema Zakonu, temeljni dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša su Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. - 2023. (još nije donesen), te programi zaštite okoliša i izvješća o stanju okoliša koji se donose na regionalnoj i lokalnoj razini. Osim toga, za svaku pojedinu temu koja čini sastavni dio problematike održivog urbanog razvoja, također je donesen niz sektorskih zakona i propisa (npr. zaštite zraka, voda, prirode, prostornog uređenja i gradnje, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti), kao i pripadajuće strateško-planske dokumentacije, (npr. nacrt Strategije niskougljičnog razvoja RH, nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama, Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske i dr.).

Propisi

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, programa ili plana na okoliš (NN 03/17)
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17)
Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)