Dozvola za gospodarenje otpadom

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša rješava o zahtjevima za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije te o zahtjevima za upis u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom. O zahtjevima za gospodarenje opasnim otpadom, zahtjevima za gospodarenjem otpadom postupcima R1 i D10 kao i o zahtjevima za upis u očevidnike prijevoznika otpada te očevidnik uvoznika odnosno izvoznika otpada rješava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.  

Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost gospodarenja otpadom postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada. Obrazac za podnošenje zahtjeva te ostala dokumentacija mogu se preuzeti na poveznici u desnom dijelu ekrana.

Sadržaj Dozvole za gospodarenje otpadom, postupak ishodovanja te tehničko tehnološki uvjeti propisani su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17) te Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN114/15). Trenutno je (do 18. prosinca 2019. godine) na javnom savjetovanju nacrt novog Pravilnika o gospodarenju otpadom https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12597.

Elaborat gospodarenja otpadom sastavni je dio dozvole. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (u daljnjem tekstu: komora) te mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova mogao prouzročiti trećim osobama - osiguranje od projektantske pogreške i odgovorna je za to da elaborat gospodarenja otpadom ispunjava propisane uvjete. Izrađuje se prema obrascu propisanom Pravilnikom o gospodarenju otpadom, u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka.

U postupku rješavanja zahtjeva za izdavanjem Dozvole nadležno tijelo je dužno provesti očevid lokacije građevine radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta navedenih elaboratom gospodarenja otpadom.

Obrasci za preuzimanje (preuzeto sa mrežnih stranica MZOE)

(preuzeto sa mrežnih stranica MZOE)