Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja zahvata na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na sastavnice okoliša te određivanje eventualno potrebnih mjera zaštite okoliša u svrhu smanjenja odnosno svođenja utjecaja na najmanju moguću mjeru te postizanja najveće moguće očuvanosti kakvoće okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja akta o gradnji.

Provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisana je člancima 76. - 94. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 03/17).

Zahvati za koje je potrebno provesti postupak procjene o utjecaju zahvata na okoliš popisani su u Prilogu I Uredbe dok se u prilogu II i u prilogu III nalaze zahvati za koje je potrebno provesti postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za čije su provođenje nadležni Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (prilog II.) odnosno nadležno upravno tijelo županije ili Grada Zagreba (prilog III.).

Ukoliko investitor nije u mogućnosti utvrditi nalazi li se planirani zahvat na popisu zahvata u prilozima I, II ili III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17), može zatražiti mišljenje da li se konkretni zahvat može smatrati zahvatom za koji je potrebno provesti postupak procjene ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš.

Popis zahvata za koje je potrebno provesti postupak pricjene ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Obrasci za preuzimanje